Om Sällskapet

 
OBS! Årsmöte för medlemmarna 20.2 kl 17.30 i Sofia församlingshus


Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner bildades i ABF-huset i Stockholm 10 december 2010.. 

Dessförinnan hade ett informellt sällskap bildats 2005 och fem år senare övergick det i ett officiellt litterärt sällskap

Sällskapet är juridiskt en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden

 

Styrelse

Kent Josefsson, ordförande

Ann-Marie Jahnfors, vice ordförande och sekreterare

Ulla Rådling, kassör

Karl-Olof Andersson,  ledamot

Ulf Bagge, ledamot

Lars Epstein, ledamot

Göran Eriksson, ledamot

Anders Lundgren, ledamot

Susanne Ödmark, ledamot

Maria Avellone Neel, suppleant

Eliza Kücükaslan, suppleant

Revisorer

Daniel Nilsson

Gen Hedberg, suppleant

Facebook

Eliza Kücükaslan

Valberedning

Anders Rådling, sammankallande

Mats Hayen

Hedersmedlemmar

Birgit Peters

Rolf Blondell

 

Sällskapets ändamål

Sällskapet vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, hans författarskap, kulturgärning

och samhällsengagemang hålls levande. Föreningen vill även stimulera till läsning av hans romaner

och faktaböcker och till att kunskapen, som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner, sprids framför

allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle.

Sällskapet

-arrangerar föreläsningar kring Per Anders Fogelströms författarskap, hans ungdoms- och fredsarbete,

 trosfrågor och stadsmiljö i samarbete med ABF

-anordnar, med Stockholmsromanerna som utgångspunkt, stadsvandringar på Södermalm

-genomför stadsvandringar och håller föredrag utifrån önskemål från föreningar och privatpersoner

-är medlem i och samarbetar med De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS)

STADGAR FÖR Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner
Organisationsnummer 802456-9710
Antagna vid konstituerande möte14 december 2010
Reviderade vid årsmöte 26 februari 2014

1 § Föreningens namn Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner
2 § Föreningens syfte
Föreningen är juridiskt en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och kulturgärning hålls levande och vill stimulera till läsning av alla hans romaner och faktaböcker. Kunskapen om vägen till nuet som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner skall spridas framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle.
3 § Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm
.
4 § Medlemskap Medlemskap vinner den person eller juridiska person som erlägger årsavgiften för medlemskap. Familjemedlemmar kan vinna medlemskap mot en nedsatt årsavgift. Kollektivt medlemskap kan också förekomma i skolor, företag och föreningar enligt beslut på årsmötet. Medlem som ej erlagt medlemsavgift under det senaste förflutna kalenderåret, anses ha utträtt ur föreningen.
.
5 § Föreningens organisation
Föreningens angelägenheter handhas av årsmötet och styrelse. Styrelsen har ansvar inför årsmötet för föreningens totala verksamhet inom de ramar som stadgar och årsmötet medger.
6 § Årsmöte och kallelse
Årsmöte hålls en gång om året, senast före mars månads utgång.
Extra årsmöte bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte får utfärdas tidigast fyra veckor före mötet och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra årsmöte. 7 § Motionsrätt Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.
2
8 § Dagordning vid ordinarie årsmöte På ordinarie årsmöte skall förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om disposition av överskott/underskott från det gångna
verksamhetsåret 12. Verksamhetsplan för det nya året
13. Budget för det nya året
14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
15. Val av styrelseordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisor och suppleant
18. Val av valberedning
19. Övriga i kallelsen anmälda frågor
20. Mötets avslutande. På extra årsmöte får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
9 § Rösträtt Rösträtt tillkommer endast på mötet närvarande medlem. Omröstning sker medelst handuppräckning. Om närvarande medlem begär det, skall omröstning ske med slutna sedlar.
10 § Styrelse Styrelsen består av nio ledamöter. Suppleanter kan utses. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på årsmötet skall mandattiden för hälften eller vid udda tal närmast högre antal vara ett år. Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. När minsta antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.
3
11 § Valberedning
Vid ordinarie årsmöte utses valberedning, minst två högst tre ledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på årsmötet.
12 § Firmateckning
Styrelsens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.
13 § Revisorer
Revisorerna skall vara en ordinarie och en suppleant. Revisorerna skall till årsmötet avlämna skriftlig revisionsberättelse som innehåller förslag till beslut rörande ansvarsfrihet. Revisorerna väljs av ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hålls. 14 § Stadgeändring Ändring av stadgarna skall ske genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Förslag till stadgeändring skall utsändas tre veckor före dessa möten.
15 § Upplösning av föreningen Upplösning av föreningen behandlas som stadgeändringsförslag och kan ske genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte.
Föreningens egendom i form av manuskript, dokument, arkivalier etc.
skall i händelse av upplösning tillställas Fogelströmarkivet på Stockholms Stadsmuseum. Föreningens övriga tillgångar skall tillfalla institution vars verksamhet ligger i linje med den upplösta föreningens.
 

 

 

                                                               

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om sällskapet
© Per Anders Fogelströms Vänner  2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |