Om Sällskapet


Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner bildades i ABF-huset i Stockholm 10 december 2010.. 

Dessförinnan hade ett informellt sällskap bildats 2005 och fem år senare övergick det i ett officiellt litterärt sällskap

Sällskapet är juridiskt en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden

Efter årsmötet 20 februari 2019 har styrelsen, revisorer och valberedningen följande sammansättning:

Styrelse

Kent Josefsson, ordförande

Ulf Bagge , vice ordförande 

Anders Lundgren, sekreterare

Ulla Rådling, kassör

Karl-Olof Andersson,  ledamot

Lars Epstein, ledamot

Maria Avellone Neel, ledamot

Nabila Alfakir, ledamot

Susanne Ödmark, ledamot

Ann-Marie Jahnfors, suppleant

Eliza Kücükaslan, suppleant

Revisorer

Daniel Nilsson

Gen Hedberg, suppleant

Facebook

Eliza Kücükaslan

Valberedning

Anders Rådling, sammankallande

Mats Hayen

Hedersmedlemmar

Birgit Peters

Rolf Blondell

 

Sällskapets ändamål

Sällskapet vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, hans författarskap, kulturgärning

och samhällsengagemang hålls levande. Föreningen vill även stimulera till läsning av hans romaner

och faktaböcker och till att kunskapen, som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner, sprids framför

allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle.

Sällskapet

-arrangerar föreläsningar kring Per Anders Fogelströms författarskap, hans ungdoms- och fredsarbete,

 trosfrågor och stadsmiljö i samarbete med ABF

-anordnar, med Stockholmsromanerna som utgångspunkt, stadsvandringar på Södermalm

-genomför stadsvandringar och håller föredrag utifrån önskemål från föreningar och privatpersoner

-är medlem i och samarbetar med De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS)


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Syfte

Föreningen vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och kulturgärning hålls levande och vill stimulera till läsning av alla hans romaner och faktaböcker. Kunskapen om vägen till nuet som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner skall spridas framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle (§ 2 i stadgarna).

 

Styrelse

Styrelsen har under 2018 efter årsmötet den 26 februari haft följande sammansättning:

Kent Josefsson, ordförande

Ann-Marie Jahnfors, vice ordförande och sekreterare

Ulla Rådling, ordinarie ledamot

Ulf Bagge, ordinarie ledamot

Karl-Olof Andersson, ordinarie ledamot

Lars Epstein, ordinarie ledamot

Susanne Ödmark, ordinarie ledamot

Görans Eriksson, ordinarie ledamot

Anders Lundgren, ordinarie ledamot

Eliza Kücükaslan, suppleant

Maria Avallone Neel, suppleant

Valberedning

Anders Rådling

Mats Hayen

Revisorer

Daniel Nilsson

Gen Hedberg

Filmare

Peter Häggqvist

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet och det konstituerande styrelsemötet.

Ekonomi

Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett underskott på 11 062 kr                         (föregående år + 52 227 kr).

Medlemsantal, medlemsinformation och årsavgift

Antal medlemmar vid årets slut var 191 (föregående år 287). Medlemmar som inte hade betalat medlemsavgiften efter 2017-05-31 har vid årets slut tagits bort ur medlemsregistret.  

Medlemsinformation i form av 2 nyhetsbrev skickades ut till medlemmarna. Ett i juni med, bland annat, ett tack för deras engagemang och närvaro vid arrangemangen som anordnades under Fogelströmåret.  

I augustibrevet ingick information om programmet för höstens arrangemang, samarbetet med Per Anders Fogelströms Gymnasium samt om Sällskapets deltagande i Bokmässan i Göteborg.

Aktuell information har funnits uppdaterad och tillgänglig under året på Sällskapets hemsida och på Facebook.

Årsavgiften har varit 150 kr per medlem och för ytterligare familjemedlem 75 kr för var och en.

Fogelströmstipendiet

Arbete med stipendiet har aktiverats genom att ett samarbete med Per Anders Fogelström Gymnasium påbörjades.

 

VERKSAMHET UNDER ÅRET

Verksamheten under våren präglades av reflektion och återhämtning efter det intensiva och framgångrika Fogelströmåret 2017 och av arbetet med att fortsätta värna om minnet av Per Anders Fogelström och hans författarskap,

Beträffande programgenomföranden låg fokus på Fogelströmvandringar på Södermalm och ett antal föreläsningar om Fogelströms författarskap samt på genomförandet av den medlemsträff med Fogelströmvandring som genomfördes den 19 augusti med avslutning i Vita bergen,

Sällskapets styrelse har även genomgående under året på sina möten aktualiserat och diskuterat behovet av lokal för egna möten, förvaring av böcker, pärmar och annat material. Frågan har inte kunnat lösas utan överförs till 2019.

 

Programverksamheten

Medlemsträff, 19 augusti

Sällskapet inledde hösten med en medlemsvandring den 19 augusti i anslutning till Per Anders Fogelströms födelsedag den 20 augusti. Vandringen leddes av Ulf Bagge, trubadur och Stockholmciceron och medlem i Sällskapets styrelse. Inbjudan till vandringen ingick i Medlemsinformationen i juni och skickades till alla medlemmar. Vandringen avslutades på parkserveringen i Vita bergen där Ulf Bagge underhöll med sång till gitarr.

Antal deltagare: ca 25 personer.

Filmvisning Mina drömmars stad, 7 oktober

Filmvisningen inleddes av filmvetaren Mikaela Kindblom. I pausen genomfördes ett samtal med skådespelarna Eddie Axberg (Henning) och Britt Louise Tillbom (Lotten) samt Lotta Melanton (rekvisitör). Arrangör var Sofia församling och Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner.

Antal deltagare: ca 80 personer

Fogelströmvandringar/Föredrag

Fogelströmvandringar och föreläsningar genomfördes under året.

Antal vandringar/föredrag uppgick sammantaget till 95 och deltagarantalet i dessa var totalt ca 1 985 deltagare.

 

Samarbetsutbyten

Ett samarbete påbörjades med Stockholms stads nyöppnade gymnasium, Per Anders Fogelströms Gymnasiet på Södermalm. Samarbetet är i ett inledningsskede. Det gäller gymnasiets ambition att inrätta ett Fogelströmstipendium, eventuella förslag till information om Fogelströms författarskap och förslag på litteratur till gymnasiets bibliotek.

Samarbete, men i annan form och i mycket mindre skala än det som pågick under Fogelströmåret 2017, skedde under året med Kulturförvaltningen i Stockholms stad. Som exempel kan nämnas att Sällskapet regelbundet har informerats om iordningställandet av ett rum, Fogelströmrummet, i den pågående ombyggnaden av Stadsmuséet.  

Visst samarbete har skett med Sofia församling på Södermalm om gemensamma arrangemang.

Sällskapet har även deltagit i, och samarbetat som medlem, i DELS´s möten, ”De litterära sällskapen i Sverige”, och varit involverat i diskussioner som rör ämnen som är av intresse för, och som får konsekvenser för, samtliga litterära sällskap. På DELS höstmöte i november fick samtliga litterära sällskap i uppdrag att föreslå tre litterära verk, av den författare som dem representerar, som ska kunna föreslås till skolor för läsning av eleverna, Detta ingår i ett projekt som DELS driver med finansiering av Svenska Akademin, Sällskapet kommer att arbeta vidare med att ta fram förslag.     

 

Bokmässan i Göteborg 26-30 september

Sällskapet deltog i Bokmässan för tredje året i rad och delade monter med Söderbergs- och Strindbergsällskapen under parollen ”Tre Stockholmsförfattare” som tidigare år. Sällskapets programpunkt på ”De litteräras scen” var en presentation av Skolboksprojektet som drevs av Stockholms stads Utbildningsförvaltning under Fogelströmåret 2017. Projektledaren för Skolboksprojektet presenterade projektet som drevs under arbetsnamnet ”Våra drömmars stad”. Den litterära tidskriften Parnass var på plats och det utmynnade senare i en artikel om projektet i tidskriften.

Montern var välbesökt. Besökarna kom från alla delar av Sverige. Många hade träffat Per Anders Fogelström personligen och andra hade brevväxlat med honom. Flera var intresserade av medlemskap, andra efterfrågade stadsvandringar i Fogelströms fotspår i Stockholm, många berättade om stadsseriens inverkan på deras liv och dessa personliga berättelser spände över alla åldrar från 15 år och uppåt. Många av de unga mellan 15-35 år hade själva hittat Per Anders Fogelström via skolan, kompisar, biblioteken, föräldrar, mor/farföräldrar eller via andra vuxna. I ett samtal med facklig företrädare framkom att Stadsserien används som kurslitteratur i fackliga utbildningar och en representant för ett bokförlag framförde önskemål om ett samarbete med Sällskapet.

Sällskapet sålde ett antal exemplar av Sällskapets egen skrift ”Per Anders Fogelström – Stockholmsskildraren och samhällsdebattören” och Stockholmia Förlag, som hade egen representant i montern under en dag, sålde Karl-Olof Anderssons biografi om Fogelström och boken Den okuvliga friheten,

Genom att delta i Bokmässan har Sällskapet fått kunskap om Per Anders Fogelströms litterära betydelse för gemena man, unga som gamla i hela landet.

Sällskapet fick också möjlighet att umgås och utbyta tankar och idéer med övriga litterära sällskap i DELS som varit på plats på mässan.

Sällskapets sammanfattning av året

Sammanfattningsvis, med hänvisning till vad som utförts under året, kan Sällskapet konstatera att syftet med föreningen Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner har uppnåtts under år 2018.

 

Tack till ABF Stockholm

Sällskapet vill framföra att stort tack till ABF på Sveavägen som har ställt lokaler till sällskapets förfogande vid föreläsningar och styrelsemöten.

 

Stockholm i februari 2019

 

Kent Josefsson, ordförande                                 Ann-Marie Jahnfors, vice ordförande

                                                                            och sekreterare

 

Ulla Rådling, kassör                                            Karl-Olof Andersson, ledamot

 

 

Ulf Bagge, ledamot                                             Lars Epstein, ledamot

 

 

Susanne Ödmark, ledamot                                   Göran Eriksson, ledamot   

 

 

Anders Lundgren, ledamot                       STADGAR FÖR Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner
Organisationsnummer 802456-9710
Antagna vid konstituerande möte14 december 2010
Reviderade vid årsmöte 26 februari 2014

1 § Föreningens namn Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner
2 § Föreningens syfte
Föreningen är juridiskt en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och kulturgärning hålls levande och vill stimulera till läsning av alla hans romaner och faktaböcker. Kunskapen om vägen till nuet som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner skall spridas framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle.
3 § Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm
.
4 § Medlemskap Medlemskap vinner den person eller juridiska person som erlägger årsavgiften för medlemskap. Familjemedlemmar kan vinna medlemskap mot en nedsatt årsavgift. Kollektivt medlemskap kan också förekomma i skolor, företag och föreningar enligt beslut på årsmötet. Medlem som ej erlagt medlemsavgift under det senaste förflutna kalenderåret, anses ha utträtt ur föreningen.
.
5 § Föreningens organisation
Föreningens angelägenheter handhas av årsmötet och styrelse. Styrelsen har ansvar inför årsmötet för föreningens totala verksamhet inom de ramar som stadgar och årsmötet medger.
6 § Årsmöte och kallelse
Årsmöte hålls en gång om året, senast före mars månads utgång.
Extra årsmöte bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte får utfärdas tidigast fyra veckor före mötet och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra årsmöte. 7 § Motionsrätt Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.
2
8 § Dagordning vid ordinarie årsmöte På ordinarie årsmöte skall förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om disposition av överskott/underskott från det gångna
verksamhetsåret 12. Verksamhetsplan för det nya året
13. Budget för det nya året
14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
15. Val av styrelseordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisor och suppleant
18. Val av valberedning
19. Övriga i kallelsen anmälda frågor
20. Mötets avslutande. På extra årsmöte får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
9 § Rösträtt Rösträtt tillkommer endast på mötet närvarande medlem. Omröstning sker medelst handuppräckning. Om närvarande medlem begär det, skall omröstning ske med slutna sedlar.
10 § Styrelse Styrelsen består av nio ledamöter. Suppleanter kan utses. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på årsmötet skall mandattiden för hälften eller vid udda tal närmast högre antal vara ett år. Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. När minsta antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.
3
11 § Valberedning
Vid ordinarie årsmöte utses valberedning, minst två högst tre ledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på årsmötet.
12 § Firmateckning
Styrelsens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.
13 § Revisorer
Revisorerna skall vara en ordinarie och en suppleant. Revisorerna skall till årsmötet avlämna skriftlig revisionsberättelse som innehåller förslag till beslut rörande ansvarsfrihet. Revisorerna väljs av ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hålls. 14 § Stadgeändring Ändring av stadgarna skall ske genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Förslag till stadgeändring skall utsändas tre veckor före dessa möten.
15 § Upplösning av föreningen Upplösning av föreningen behandlas som stadgeändringsförslag och kan ske genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte.
Föreningens egendom i form av manuskript, dokument, arkivalier etc.
skall i händelse av upplösning tillställas Fogelströmarkivet på Stockholms Stadsmuseum. Föreningens övriga tillgångar skall tillfalla institution vars verksamhet ligger i linje med den upplösta föreningens.
 

 

 

                                                               

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Per Anders Fogelströms Vänner  2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |

Om Sällskapet