Fogelströmåret 2017

OUR HISTORY


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


OUR VISION


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

USEFUL INFO


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc.

 

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit
  • Laoreet vitae enim odio id

WHY CHOOSE US?


Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent dui augue nunc mattis an vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut dolor sem in sem suspendisse nec

duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce est tempor.

WHO WE ARE


Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent dui augue a mattis, totam vulputate curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut.


Dolor sem am nibh suspendisse nec duis, sem sit laoreet vitae enim eu odio. Mollisa fusce tempor interdum pede du quis congue libero, sapien cras dolor lorem duis vel.

© Per Anders Fogelströms Vänner  2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |

Fogelströmsåret 2017

 Se också alla abonnemang i kalendern: www.soderprofiler.se

Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner

Org. nr. 802456-9710

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Syfte

Föreningen vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och
kulturgärning hålls levande och vill stimulera till läsning av alla hans romaner och faktaböcker.
Kunskapen om vägen till nuet som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner skall spridas
framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle (§ 2 i stadgarna).

Styrelse

Styrelsen har under 2017 efter årsmötet den 20 februari haft följande sammansättning:

Kent Josefsson, ordförande

Eva Dahlman, vice ordförande

Ann-Marie Jahnfors, sekreterare

Ulla Rådling, kassör

Karl-Olof Andersson, ledamot

Ulf Bagge, ledamot

Lars Epstein, ledamot

Göran Eriksson, ledamot

Susanne Ödmark, ledamot

Eliza Kücükaslan, suppleant

Valberedning

Anders Rådling

Mats Hayen

Revisorer

Daniel Nilsson

Gen Hedberg

Filmare

Peter Häggqvist

Sammanträden

Styrelse har under året haft 8 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet och det konstituerande styrelsemötet.

Ekonomi

Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett  överskott på 52 227 kr                                       (föregående år + 17 980 kr).

Medlemsantal och årsavgift

Antal medlemmar vid årets slut var 287 (291 föregående år) varav 46 nya medlemmar och 50 utträden.  Årsavgiften har varit 150 kr per medlem och för ytterligare familjemedlem 75 kr för var och en.

Medlemsinformation i form av nyhetsbrev, med information om Sällskapets aktiviteter under Fogelströmåret, skickades ut till medlemmarna i början av året, och aktuell information har funnits uppdaterad och tillgänglig under året på Sällskapets hemsida, på Facebook samt på Stockholm stads webbsida fogelström2017.se.

I september skickades en skriftlig påminnelse till samtliga medlemmar om att betala medlemsavgiften för 2017 och för 2018, om man ville förlänga sitt medlemskap. Inbetalningskort bilades.

Fogelströmstipendiet

Stipendiet är vilande för att aktiveras vid lämpligt tillfälle.

 

FOGELSTRÖMÅRET 2017 – JUBILEUMSÅRET TILL MINNE AV PER ANDERS FOGELSTRÖMS FÖDELSE

Som en följd av det samarbete som, på Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänners initiativ, inleddes redan under 2016 mellan Sällskapet och Stockholms stad om ett gemensamt genomförande av ett jubileumsår för Per Anders Fogelström, född år 1917, har Sällskapet under året haft ett nära samarbete med Kulturförvaltningen i Stockholms stad i planering och utförande av arrangemang och andra aktiviteter.

Kulturförvaltningen, genom Stockholms Stadsmuseums ledning, har varit ansvarig för stadens insatser och styrelsen för Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner var ansvarig för Sällskapets medverkan som representanter i stadens Styrgrupp för Fogelströmåret 2017 och i den Arbetsgrupp som bildades under Styrgruppen samt för de arrangemang och aktiviteter som genomförts i samverkan med staden.

Representant i Styrgruppen har varit Sällskapets ordförande och i Arbetsgruppen en av ledamötena i styrelsen. I övrigt har samtliga ledamöter i styrelsen deltagit och varit aktiva på olika sätt i planeringen och genomförandet av Fogelströmåret 2017.

Med hänvisning till § 2 i Sällskapets stadgar kan särskilt nämnas det Skolprojekt som staden har drivit under året och som Sällskapet har varit delaktigt i. Skolprojektet har haft ambitionen att låta elever i 200 skolklasser i grundskolan och på gymnasiet skriva en egen bok på temat Mina drömmars stad. Varje klass skulle sedan välja ut den bok som klassen ansåg var bäst och den boken skulle staden sedan låta trycka upp.

Sällskapet uppgift i projektet har varit att läsa elevernas alster och skriftligt återkoppla med synpunkter och med uppmuntrande ord till eleverna med en hälsning från Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner. Sällskapet utsåg tio personer, som på olika sätt är knutna till Sällskapet, som under hösten har varit engagerade i projektet på det sätt som anges ovan. Projektet har utmynnat i att ett stort antal böcker har tryckts upp av staden och Sällskapet har erhållit ett antal som gåva. Genom detta projekt har Per Anders Fogelström under detta år nått ut till barn och ungdomar i stadens skolor och det har visat sig att intresset har varit stort för hans författarskap och hans person.

Stockholms stad har dessutom under året fattat beslut om att starta ett gymnasium i befintlig skolbyggnad på Stigberget på Södermalm i Stockholm i närheten av Per Anders Fogelströms bostad på Fjällgatan. Gymnasiet kommer att heta P A Fogelströms gymnasium. Sällskapet ser fram emot ett nära och livaktigt samarbete med gymnasiet och dess elever.

Andra samarbetsutbyten

Fortsatt samarbete och dialog, som Sällskapet upptog under 2016 utöver samarbetet med Stockholms stad, har under året skett med Sveriges Television, SvT 1 K-special, om den nya dokumentären om Per Anders Fogelström, med Postnord om utgivning av frimärken med Stockholmsmotiv ur miljöerna i hans böcker, med Studio S Entertainment angående släppet av filmboxen Per Anders Fogelströms Stockholmsporträtt, tre filmer samlade i en DVD-box samt Svensk Filmindustri för rättighet att visa filmen Mina drömmars stad.

Programverksamheten  

Utöver de över 83 aktiviteter i form av föreläsningar, stadsvandringar och andra evenemang som planerats och genomförts i samarbete med Stockholms Kulturförvaltning har Sällskapet i egen regi genomfört 45 aktiviteter, så kallade abonnemang.

Föreningar och andra sammanslutningar i Stockholm med omnejd och i andra städer ute i landet har genom att kontakta Sällskapet efterfrågat föreläsningar om Per Anders Fogelströms författarskap. Sällskapet har i mån av tid och annat kunnat effektuera flertalet av dessa önskemål och det är framför allt Sällskapets ordförande som har rest runt i landet och föreläst. Dessa tillfällen finns redovisade i bilagda redogörelse över genomförda aktiviteter under året.   

Större publika evenemang   

Sällskapet har haft som målsättning att under året genomföra och slutföra de påbörjade projekt som Sällskapet har drivit sedan ett antal år tillbaka. De projekten har under året förverkligats. De finns med nedan bland de större publika evenemang som planerats och genomförts i samarbete med Stockholms stads Kulturförvaltning.  

28 januari invigdes Samfundet S:t Eriks blå kulturskylt på Fjällgatan 30, Per Anders Fogelströms bostadsadress från 1964 till 1998. (Sällskapet initiativtagare)

21 mars hade Stockholmia Förlag boksläpp på Bio Rio i Stockholm av Den okuvliga friheten, skriven av en ung Per Anders Fogelström (Sällskapet initiativtagare till utgivning av boken)

2 maj premiärvisade Sveriges Television sin nyproducerade dokumentärfilm om Per Anders Fogelström på ABF i Stockholm (Sällskapet initiativtagare)

1 juni presenterade Postnord på Postmuséum i Stockholm, inför utgivningen, de fem frimärken med Stockholmsmotiv ur miljöerna i Per Anders Fogelströms böcker (Sällskapet initiativtagare)

20 augusti deltog Sällskapet med eget bord i Bokbordet på Drottninggatan i Stockholm med information och försäljning av böcker

20 augusti uppmärksammade Kulturförvaltningen Per Anders Fogelström på Kulturfestivalens sista dag med samtal, föredrag, teater och livepodcast i Centralbadets trädgård i Stockholm

21 augusti släppte Studio S Entertainment DVD-samlingen Per Anders Fogelströms Stockholmsporträtt som inkluderar filmatiseringarna Medan staden sover, Möte i skymningen samt Mina drömmars stad. Samlingen innehåller även bonusmaterial (Sällskapet initiativtagare)

22 augusti genomförde Stockholms stad och Sällskapet en hyllning till Per Anders Fogelström på hans 100-årsdag på Fjällgatan 30, Per Anders Fogelströms Terrass i Stockholm (Sällskapet initiativtagare)

22 augusti sände Sveriges Television i K-special den nya dokumentären om Per Anders Fogelström

23 september var det premiär på Teater Reflex i Kärrtorp, Stockholm på den, inför Fogelströmåret, specialskrivna pjäsen Stad idag – en berättelse efter Fogelström (Initiativtagare och genomförare Teater Reflex)

2 november var det premiär på Stockholms stadsteater på teaterföreställningen Våra drömmars stad, en nytolkning av Per Anders Fogelströms stadsserie. (Initiativtagare och genomförare Stockholms stadsteater)

29 november visades, med introduktion, filmen Sommaren med Monica på Stockholms Stadsbibliotek

I samtliga ovanstående arrangemang har Sällskapet varit delaktigt i form av samarbete eller dialog.  

 Bokmässan i Göteborg 27 september – 1 oktober

Sällskapet medverkade i Bokmässan och som tidigare år delade Sällskapet monter med Strindberg-och Söderbergsällskapen. Sällskapets huvudtema för årets mässa var Per Anders Fogelströms nyutkomna bok Den okuvliga friheten som såldes i montern och även var ämnet för Sällskapets paneldebatt på De litterära Sällskapens scen under rubriken P A Fogelström – Civilkurage och extremism.

Stockholmia förlag, som är förläggare av boken, hade representanter med i Sällskapets monter och boken såldes, tillsammans med den på samma förlag utgivna boken av Karl-Olof Andersson PER ANDERS FOGELSTRÖM Ett Liv För Litteraturen, freden och miljön, i montern. Även Sällskapets egen, utgivna bok PER ANDERS FOGELSTRÖM Stockholmsskildraren och samhällsdebattören skriven av Karl-Olof Andersson och Lars Epstein, såldes i montern, Montern hade många besökare från hela Sverige som ville berätta om egna erfarenheter av mötet med Fogelströms författarskap och samhällsgärning och som ville ha mer kunskap om författarens liv.

Sällskapets sammanfattning – Fogelströmåret 2017

Fogelströmåret 2017 överträffade allas förväntningar.

Sällskapets samarbete med Stockholms stad har varit framgångsrikt ur många aspekter.   Genom stadens genomtänkta och omfattande marknadsföring av Fogelströmåret 2017 i olika medier har Jubileumsåret blivit känt för en ännu större och bredare publik och Per Anders Fogelström har åter framträtt som en av stadens stora författare, som Stockholmsskildrare och samhällsdebattör.  

Fogelströmåret 2017 har lockat en stor publik till evenemangen och det har varit ett högt deltagande i genomförda vandringar. Enligt Kulturförvaltningens beräkningar har ca 20 400 personer under året tagit del av de arrangemang som Sällskapet har varit delaktigt i.   

Sällskapets styrelse har haft stort och positivt utbyte av samarbetet med Kulturförvaltningens medarbetare och ledning. Samarbetet har gått väldigt smidigt och båda parter har varit angelägna om att Fogelströmåret 2017 skulle bli något alldeles speciellt för Stockholms stad och för Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner, och det blev det.   

 

Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner framför på detta sätt ett stort tack till Kulturförvaltningen i Stockholms stad.  

 

 

Tack till ABF Stockholm

Sällskapet vill framföra ett stort tack till ABF på Sveavägen som har ställt lokaler till sällskapets förfogande vid föreläsningar och styrelsemöten.

 

Stockholm i februari 2018

 

Kent Josefsson, ordförande                                              Eva Dahlman, vice ordförande

 

Ann-Marie Jahnfors, sekreterare                                      Ulla Rådling, kassör

 

Karl-Olof Andersson, ledamot                                          Ulf Bagge, ledamot

 

Lars Epstein, ledamot                                                        Göran Eriksson, ledamot

 

Susanne Ödmark, ledamot